තුනපහ වර්ග - Spices

1 මිරිස් කරල් - Chilli whole 50g  
2 කෑලි මිරිස් - Chilli Pieces 100g  
3 මිරිස් කුඩු - Chilli Powder 200g  
4 පැප්රිකා කුඩු - Turmeric powder 100g  
5 කහ කුඩු - Turmeric powder 100g  
6 ගම්මිරිස් කුඩු - Pepper powder 100g  
7 ගම්මිරිස් ඇට - Pepper whole 100g  
8 අබ ඇට - Mustard seeds 100g  
9 කුරුඳු - Cinnamon 50g  
10 කරාබු නැටි - Cloves 50g  
11 කොත්තමල්ලි - Coriander seeds 100g  
12 කරපිංචා - Curry Leaves 25g  
14 අමු තුනපහ - Curry powder – Unroasted (Wijaya Products) 250g  
13 බැදපු තුනපහ - Curry powder – Roasted (Wijaya Products) 250g  
15 මස් සඳහා විශේෂිත තුනපහ
- Meat curry powder (Wijaya Products)
250g  
16 උළුහාල් - Fenugreek Seeds 100g  
17 ගොරකා - Goraka 100g  
18 එනසාල් - Green cardamom 50g  
19 උම්බලකඩ - Maldivefish Chips 100g  
20 උම්බලකඩ පෞඩර් - Maldivefish Powder 100g  
21 සූදුරු - Cumin 100g  
22 මාදුරු - Fennel 100g  
23 සියඹලා - Tamarind 400g