තුනපහ වර්ග - Spices

1 මිරිස් කරල් - Chilli whole 50g ¥ 250
2 කෑලි මිරිස් - Chilli Pieces 100g ¥ 300
3 මිරිස් කුඩු - Chilli Powder 200g ¥ 350
4 පැප්රිකා කුඩු - Turmeric powder 100g ¥ 250
5 කහ කුඩු - Turmeric powder 100g ¥ 250
6 ගම්මිරිස් කුඩු - Pepper powder 100g ¥ 300
7 ගම්මිරිස් ඇට - Pepper whole 100g ¥ 300
8 අබ ඇට - Mustard seeds 100g ¥ 250
9 කුරුඳු - Cinnamon 50g ¥ 250
10 කරාබු නැටි - Cloves 50g ¥ 250
11 කොත්තමල්ලි - Coriander seeds 100g ¥ 250
12 කරපිංචා - Curry Leaves 25g ¥ 250
14 අමු තුනපහ - Curry powder – Unroasted (Wijaya Products) 250g ¥ 350
13 බැදපු තුනපහ - Curry powder – Roasted (Wijaya Products) 250g ¥ 400
15 මස් සඳහා විශේෂිත තුනපහ
- Meat curry powder (Wijaya Products)
250g ¥ 480
16 උළුහාල් - Fenugreek Seeds 100g ¥ 250
17 ගොරකා - Goraka 100g ¥ 250
18 එනසාල් - Green cardamom 50g ¥ 300
19 උම්බලකඩ - Maldivefish Chips 100g ¥ 300
20 උම්බලකඩ පෞඩර් - Maldivefish Powder 100g ¥ 350
21 සූදුරු - Cumin 100g ¥ 250
22 මාදුරු - Fennel 100g ¥ 250
23 සියඹලා - Tamarind 400g ¥ 450