තුනපහ වර්ග - Spices

1 මිරිස් කරල් - Chilli whole 50g ¥ 250
2 කෑලි මිරිස් - Chilli Pieces 100g ¥ 250
3 මිරිස් කුඩු - Chilli Powder 200g ¥ 250
4 කහ කුඩු - Turmeric powder 100g ¥ 250
5 ගම්මිරිස් කුඩු - Pepper powder 100g ¥ 250
6 ගම්මිරිස් ඇට - Pepper whole 100g ¥ 250
7 අබ ඇට - Mustard seeds 100g ¥ 250
8 කුරුඳු - Cinnamon 50g ¥ 250
9 කරාබු නැටි - Cloves 100g ¥ 250
10 කොත්තමල්ලි - Coriander seeds 100g ¥ 250
11 කරපිංචා - Curry Leaves 50g ¥ 250
12 බැදපු තුනපහ - Curry powder – Roasted 200g ¥ 250
13 අමු තුනපහ - Curry powder – Unroasted 200g ¥ 250
14 මස් සඳහා විශේෂිත තුනපහ
- Meat curry powder
200g ¥ 300
15 උළුහාල් - Fenugreek Seeds 100g ¥ 250
16 ගොරකා - Goraka 100g ¥ 250
17 එනසාල් - Green cardamom 50g ¥ 300
18 උම්බලකඩ - Maldivefish chips 100g ¥ 300
19 සූදුරු - Cumin 100g ¥ 250
20 මාදුරු - Fennel 100g ¥ 250
21 සියඹලා - Tamarind 400g ¥ 450