සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්ය - Sanitary Items

1 බේබි කලෝන් - Baby Cologn 100ml ¥ 1250
2 ඩෙටෝල් - Dettol Liquid 125ml ¥ 950
3 කුමාරිකා කේශාදී තෛලය - Kumarika oil 200ml ¥ 650
4 සුපිරිවිකි දත් බෙහෙත් - Supirivicky Toothpaste 75g ¥ 450
5 ක්ලෝගාඩ් දත් බෙහෙත් - Clogard Toothpaste 160g ¥ 550
6 දත් බුරුසු - Tooth Brush 1 ¥ 450

සබන් -Soap
1 ලයිෆ්බෝයි සබන් - Lifebuoy 75g ¥ 350
2 ඩෙටෝල් සබන් - Dettol 70g ¥ 350