සනීපාරක්ෂක ද්‍රව්ය - Sanitary Items

1 බේබි කලෝන් - Baby Cologn 100ml  
2 ඩෙටෝල් - Dettol Liquid 125ml  
3 කුමාරිකා කේශාදී තෛලය - Kumarika oil 200ml  
4 සුපිරිවිකි දත් බෙහෙත් - Supirivicky Toothpaste 75g  
5 ක්ලෝගාඩ් දත් බෙහෙත් - Clogard Toothpaste 160g  
6 දත් බුරුසු - Tooth Brush 1  
7 කුඩා දත් බුරුසු - Kids Tooth Brush 1  

සබන් -Soap
1 ලයිෆ්බෝයි සබන් - Lifebuoy 75g  
2 ඩෙටෝල් සබන් - Dettol 70g  
3 සබන් - Baby Soap 100g  
4 පිගන් සෝදන සබන් - Dish Wash 600ml  
5 හය්තා - Haita 600ml