සහල් වර්ග - Rice

1 බාස්මතී සහල් - Basmathi Rice 5 kg ¥ 2900
2 බාස්මතී සහල් - Basmathi Rice 1 kg ¥ 700
3 ජපන් සහල් - Japanese Rice - A 10 kg ¥ 3200
4 කීරි සම්බා - Keeri Samba 1kg ¥ 850
5 රතු කැකුළු - Rathu Kekulu 1kg ¥ 850
6 සුදු කැකුළු - Sudu Kekulu 1kg ¥ 850
7 තායි සහල් - Thai Rice 10kg ¥ 3200
8 තායි ජස්මින් සහල් - Thai Jasmine Rice 5kg ¥ 2900