සහල් වර්ග - Rice

1800
1 බාස්මතී සහල් - Basmathi rice 5 kg ¥ 2800
2 බාස්මතී සහල් - Basmathi rice 1 kg ¥ 700
3 ජපන් සහල් - Japanese rice - A 10 kg ¥ 2200
4 ජපන් සහල් - Japanese rice - B 10 kg ¥ 1800
5 කීරි සම්බා - Keeri samba 1kg ¥ 800
6 රතු කැකුළු - Rathu Kekulu 1kg ¥ 800
7 තායි සහල් - Thai rice 10kg ¥ 3000