බෙහෙත් - Medicine

1 අරළු පෙති - Aralu Tablets 1Tab.  
2 අසමෝදගම් - Asamodagam 375g  
3 ග්‍රයිප් වෝටර් - Gripe water 180ml  
4 පැනඩෝල් කාඩ් - Panadol card 12Tab  
5 සමහන් - Samahan 4g  
6 සිද්ධාලේප - Siddhalepa 10g  
7 වර්මොක්ස් (පණු බෙහෙත් ) - Vermox 1Tab  
8 වින්ටර්ජිනෝ - Vintergeno 45g  
9 පැනඩෝල් සිරප් - Panadol Syrup  

පස්පන්ගුව -Paspanguwa
1 නීරෝගා - Neeroga 1pkt  
2 ලින්ක් - Link 1pkt