බෙහෙත් - Medicine

1 අරළු පෙති - Aralu Tablets 1Tab. ¥ 350
2 අසමෝදගම් - Asamodagam 375g ¥ 950
3 කෝරෙක්ස් සිරප් - Corex syrup 100ml ¥ 1500
4 ග්‍රයිප් වෝටර් - Gripe water 180ml ¥ 950
5 පැනඩෝල් කාඩ් - Panadol card 12Tab ¥ 150
6 පීනස් තෛලය - Peenas Thailaya 100ml ¥ 1250
7 සමහන් - Samahan 4g ¥ 50
8 සිද්ධාලේප - Siddhalepa 5g ¥ 350
9 වර්මොක්ස් (පණු බෙහෙත් ) - Vermox 1Tab ¥ 650
10 වින්ටර්ජිනෝ - Vintergeno 45g ¥ 500
11 පැනඩෝල් සිරප් - Panadol Syrup ¥ 950

පස්පන්ගුව -Paspanguwa
1 නීරෝගා - Neeroga 1pkt ¥ 300
2 ලින්ක් - Link 1pkt ¥ 350