බෙහෙත් - Medicine

1 අරළු පෙති - Aralu Tablets 1Tab. ¥ 350
2 අසමෝදගම් - Asamodagam 375g ¥ 950
3 ග්‍රයිප් වෝටර් - Gripe water 180ml ¥ 950
4 පැනඩෝල් කාඩ් - Panadol card 12Tab ¥ 150
5 සමහන් - Samahan 4g ¥ 50
6 සිද්ධාලේප - Siddhalepa 10g ¥ 450
7 වර්මොක්ස් (පණු බෙහෙත් ) - Vermox 1Tab ¥ 650
8 වින්ටර්ජිනෝ - Vintergeno 45g ¥ 500
9 පැනඩෝල් සිරප් - Panadol Syrup ¥ 950

පස්පන්ගුව -Paspanguwa
1 නීරෝගා - Neeroga 1pkt ¥ 300
2 ලින්ක් - Link 1pkt ¥ 350