ශීත කල ආහාර - Frozen Foods

චිකන් -Chicken
1 චිකන් කට් - Chicken Cut 1 kg ¥ 750
2 චිකන් බෝන්ලස් - Chicken Boneless 2 kg ¥1100
3 චිකන් ලෙග්ස් - Chicken Legs 2 kg ¥ 1000
4 චිකන් පාට්ස් - Chicken Parts 2 kg ¥ 1200
5 චිකන් සොසේජස් - Chicken Sausages 375 g ¥ 350
6 කරි චිකන් - Curry Chicken 1.5 kg ¥ 450
8 කුකුල් මස් - Broilers 700 g ¥ 350
9 කුකුල් මස් - Broilers 800 g ¥ 400
10 කුකුල් මස් - Broilers 1200g ¥ 650

මාළු වර්ග -Fish
1 බලයා - Balaya   ¥ 500~
2 තෝරා - Thora   ¥ 500~
3 පදම් කල හුරුල්ලා මාළු
- Seasoned Hurulla Fish
250 g ¥ 250

මස් වර්ග -Meat
1 මට්න්-කටු සහිත - Bakra Fresh 1 kg ¥ 1000
2 මට්න් පෙති - Mutton Leg Slices 2 kg ¥ 2100
3 මට්න් - කටු රහිත - Mutton Bonless 1 kg ¥ 1350
4 ගෝට් බෝන් ඉන් ස්කින් - Goat Bone in Skin 1 kg ¥ 1350
5 මට්න් - කටු රහිත - Mutton Bonless 1 kg ¥ 1350
6 බැටළු මස් පෙති - Lamb Leg slices 2 kg ¥ 1950
7 හරක්මස් පෙති - කටු රහිත
- Beef Bonless Slices
1 kg ¥ 1500
8 ඌරු මස් - Pork 1 kg ¥ 750

අනෙක්- Others
1 චපාති - Chapathi 10 inch ¥ 650
2 අමු මිරිස් - Green Chilli 200g ¥ 350
4 රම්පෙ - Rampe 50g ¥ 300
5 සේර - Sera 100g ¥ 300

එළවළු වර්ග -Vegetables
1 බණ්ඩක්කා - Okra 500g ¥ 350
2 බ්රොකොලි - Broccoli 500g ¥ 350
3 බෝංචි - Beans 500g ¥ 350