ශීත කල ආහාර - Frozen Foods

චිකන් -Chicken
1 චිකන් කට් - Chicken Cut 1 kg ¥ 750
2 චිකන් බෝන්ලස් - Chicken Boneless 2 kg ¥1000
3 චිකන් ලෙග්ස් - Chicken Legs 2 kg ¥ 1000
4 චිකන් පාට්ස් - Chicken Parts 2 kg ¥ 1200
5 චිකන් සොසේජස් - Chicken Sausages 375 g ¥ 350
6 කරි චිකන් - Curry Chicken 1.5 kg ¥ 400
7 චිකන් හැම්බර්ගර්ස් - Chicken Hamburgers 12 pcs ¥ 650
8 කුකුල් මස් - Broilers 1 kg ¥ 450
9 කුකුල් මස් - Broilers 1300g ¥ 600

මාළු වර්ග -Fish
1 බලයා - Balaya   ¥ 500~
2 තෝරා - Thora   ¥ 500~
3 පදම් කල හුරුල්ලා මාළු
- Seasoned Hurulla Fish
250 g ¥ 250

මස් වර්ග -Meat
1 මට්න්-කටු සහිත - Bakra Fresh 1 kg ¥ 1000
2 හරක්මස් පෙති - කටු රහිත
- Beef Bonless Slices
1 kg ¥ 1250
3 මට්න් පෙති - Mutton Leg Slices 2 kg ¥ 1750
4 මට්න්- සිහින් පෙති - Mutton Shank Slices 1 kg ¥ 1000
5 බැටළු මස් පෙති - Lamb Leg slices 2 kg ¥ 1850
6 ඌරු මස් - Pork 1 kg ¥ 700
7 තාරා මස් - Duck Meat 3kg ~ ¥ 2500

අනෙක්- Others
1 චපාති - Chapathi 10 inch ¥ 650
2 අමු මිරිස් - Green Chilli 250g ¥ 350
4 රම්පෙ - Rampe 100 g ¥ 300
5 සේර - Sera 200 g ¥ 300
6 ග්‍රීන් පීස් - Green Peas 1kg ¥ 450

එළවළු වර්ග -Vegetables
1 බණ්ඩක්කා - Okra 500g ¥ 350
2 බ්රොකොලි - Broccoli 500g ¥ 350
3 බෝංචි - Beans 500g ¥ 350