බීම වර්ග - Drinks

බීම -Drinks
1 ෆලූඩා මික්ස් - Faluda Mix 250g ¥ 550
2 කුරුම්බා - Kurumba Juice 350ml ¥ 150
3 අඹ (කුඩා) - Mango Juice (S) 100ml ¥ 120
4 අඹ (ලොකු) - Mango Juice (L) 1L ¥ 350

කැඳ වර්ග -Porridge
1 ගොටුකොල - Gotukola 50g ¥ 350
2 හාතවාරිය - Hatawariya 50g ¥ 350
3 වැල්පෙනෙල - Welpenela 50g ¥ 350
4 කරපින්චා - Karapincha 50g ¥ 350

1 පොල්පලා - Polpala 50g ¥ 250
2 බෙලිමල් - Belimal 50g ¥ 250
3 රණවරා - Ranawara 50g ¥ 250