බීම වර්ග - Drinks

බීම -Drinks
1 ෆලූඩා මික්ස් - Faluda Mix 250g  
2 කුරුම්බා - Kurumba Juice 350ml  
3 අඹ (කුඩා) - Mango Juice (S) 100ml  
4 අඹ (ලොකු) - Mango Juice (L) 1L  

කැඳ වර්ග -Porridge
1 ගොටුකොල - Gotukola 50g  
2 හාතවාරිය - Hatawariya 50g  
3 වැල්පෙනෙල - Welpenela 50g  
4 කරපින්චා - Karapincha 50g  

1 පොල්පලා - Polpala 50g  
2 බෙලිමල් - Belimal 50g  
3 රණවරා - Ranawara 50g