ටින් සහ බෝතල් කල ආහාර
Canned & Bottled Foodsසුප් කැට -Soup Cubes
1 නෝ - Knorr - Chicken flavor 22 g  
2 මැගී - Maggi - Chicken flavor 24 pcs  
3 මැගී - Maggi - Vegetable flavor 24 pcs  

ටින්කල මාළු -Canned fish
1 සැමන් - Canned fish 425 g  
2 මාළු ඇඹුල්තියල් කෑන් - Fish Ambultiyal Caan  

ටින්කල එළවලු -Canned Vegetables
1 දෙල් - Breadfruit in Brine 565 g  
2 කජු කරිය - Cashew curry 400 g  
3 කොහිල කරිය - Kohila Curry 375 g  
4 කොස් කරිය - Kos Curry 565 g  
5 පොලොස් - Polos In brine 565 g  
6 පොලොස් කරිය - Polos Curry 520 g  
7 පොලොස් මැල්ලුම් - Polos Mallum 300 g  
8 අළුකෙසෙල් කරිය - Alukesel Curry 560 g  
9 වරකා - Jack Seeds In Brine 560 g  
10 අළු කෙසෙල් ව්‍යංජනය - Ash Plantain Curry 560 g  

අච්චාරු -Pickles
1 සිංහල අච්චාරු - Sinhalese Pickle (Moju) 375 g  
2 වම්බටු මෝජු - Brinjal Pickle 375 g  
3 ලුණු දෙහි - Lime Pickle 400g  

චට්නි වර්ග -Chutney
1 අඹ චට්නි - Mango Chutney 460 g  
2 අඹරැල්ල චට්නි - Amberella Chutney 460 g  

සම්බෝල වර්ග -Sambols
1 පොල් සම්බෝල - Coconut Sambol (MD -Tin) 500 g  
2 උම්බලකඩ සම්බෝල
- Maldivefish Sambol
300 g  
3 සීනි සම්බෝල - Seeni Sambol 400 g  
4 කට්ට සම්බෝල - Katta Sambol 380 g  
5 ලුණු මිරිස් - Lunu Miris 380 g  

සෝස් වර්ග -Sauce
1 මිරිස් සෝස් - Chilli 400 g  
2 අමුමිරිස් සෝස් - Green Chilli 400 g  
3 තක්කාලි සෝස් - Tomato 400 g  
4 ඔයිස්ටර් - Oyster 830 g  

පළතුරු වර්ග -Fruits
1 මැන්ගුස්ටින් - Mangustin (canned) 565 g  
2 රඹුටන් - Rambutan (canned) 565 g  
3 චෙරි - Cherry (canned) 565 g  
4 පීච් - Yellow Peaches (canned) 565 g  
5 දොඩම් - Orange (canned) 565 g  
6 වරකා - Jackfruit (Canned) 565 g  

තෙල් වර්ග -Oil
1 පොල් තෙල් - Coconut Oil 1 L  
2 එළවලු තෙල් - Ahmed Vegetable Oil 1.8 L  
3 එළවලු තෙල් - Ahmed Vegetable Oil 18 L  
4 එළඟි තෙල් - Ghee 900g  

පේස්ට් -Paste
1 චිලි පේස්ට් - Chilly Paste 450 g  
2 සුදු ලූණු පේස්ට් - Minced Garlic Paste 680 g  
3 ඉඟුරු පේස්ට් - Minced Ginger Paste 680 g  
4 ඉඟුරු සහ සුදු ලූණු පේස්ට්
- Minced Ginger & Garlic Paste
680 g  
5 ගොරකා පේස්ට් - Goraka Paste 350 g  
6 අබ පේස්ට් - Mustard Paste 360 g  

වෙනත් ආහාර- Bottled & Canned Foods
1 ජෑම් - Jam – Mixedfruit / Woodapple 485 g  
2 කිතුල් පැණි - Kitul Tricle (L) 750 ml  
3 කිතුල් පැණි - Kitul Tricle (S) 350 ml  
4 ලුණු දෙහි - Lunudehi 300 g  
5 මාමයිට් - Marmite (M) 115 g  
6 ශ්‍රී ලංකා අරක්කු - Sri Lankan Arrack 750 ml  
7 විනාකිරි - Coconut toddy Vinegar 350 ml  
8 විනාකිරි - Coconut toddy Vinegar 750 ml