පොත්පත් - Books & Novels

සී.ඩී- CD
1 සී.ඩී - CD 1 ¥ 400 ~
2 ඩී.වී.ඩී - DVD 1 ¥ 400 ~

ශබ්ද කෝෂ -Dictionary
1 ඉංග්‍රීසි / සිංහල - මලලසේකර
- English/Sinhala- Malalasekara
1 ¥ 3800
2 ජපන් / සිංහල - Japanese – Sinhala 1 ¥ 3000
3 ජපන් / සිංහල / ඉංග්‍රීසි - පොකට් ඩික්ෂනරි - Japanese / Sinhala / Eng. Pocket dictionary 1 ¥ 1000

පොත් - Books
1 නවකතා - Novels (Sinhala) 1 ¥ 800 ~
2 ජපන් බසට සරල මඟක් - Easy way to Japanese 1 ¥ 1000
3 ජපන් භාෂාව සිංහලෙන්
- Japanese language in Sinhala
1 ¥ 1000

පුවත්පත් -News Papers
1 ලක්බිම - Lakbima 1 ¥ 300
2 දිවයින - Diwaina 1 ¥ 300
3 ලංකාදීප - Lankadeepa 1 ¥ 300
4 අනෙක් පුවත්පත් සහ සඟරා
- Other News Papers and Magazines
1 ¥ 300 ~