ඇට වර්ග - Beans

1 කඩල පරිප්පු - Dhal Channa 1kg  
2 පරිප්පු - Daal maysoor 1kg  
3 මුං ඇට - Green Moong 1kg  
4 රතු කවුපි - Red Lobia 1kg  
5 සුදු කවුපි - White Lobia 1kg  
6 කඩල - White Channa 1kg  
7 උඳු - Mash Daal 1kg  
8 මුං පරිප්පු - Moong Daal 1kg