ඇට වර්ග - Beans

1 කඩල පරිප්පු - Dhal Channa 1kg ¥ 450
2 පරිප්පු - Daal maysoor 1kg ¥ 400
3 මුං ඇට - Green Moong 1kg ¥ 480
4 රතු කවුපි - Red Lobia 1kg ¥ 450
5 සුදු කවුපි - White Lobia 1kg ¥ 490
6 කඩල - White Channa 1kg ¥ 490
7 උඳු - Mash Daal 1kg ¥ 450
8 මුං පරිප්පු - Moong Daal 1kg ¥ 480